Home Page > Filmography > Technical documentaries > Daito-Ryu Aiki-Jujutsu
To print the paper version of this page
 
TECHNICAL DOCUMENTARIES / DAITO-RYU AIKI-JUJUTSU  
Last update: 01/01/2018
 
The vidéos presented here could not in no case to replace a regular teaching with a qualified professor.
 
CHIDA Tsutomu ( Aikido Yoshinkaï ) - KAWABE Takeshi ( Daito-ryu Aïkijujutsu Takumakaï ) - KIKUCHI Kunimitsu ( Araki-ryu Kempo )
KONDO Katsuyuki ( Daito-ryu Aikijujutsu ) - KUBOTA Toshihiro ( Tenjin Shinyo-ryu Jujutsu ) - MORI Hakaru ( Daito-ryu Aikijujutsu Takumakai )
OSAWA Hayato ( Aikikaï Honbu Dojo ) - SUZUKI Tomio ( Tatsumi-ryu Heiho )
 
 • 39th ALL-JAPAN DAITO-RYU AIKIJUJUTSU DEMONSTRATION
 •  
  39th ALL-JAPAN DAITO-RYU AIKIJUJUTSU DEMONSTRATION
  2004 - Colour - 60 min. - VUS - Aikido Journal - DVD
  On occasion of the 39th demonstration of Daito-Ryu Aikijujutsu in Japan, 8 experts made a presentation from different styles and schools, July 16th, 1955.
  To return at the top of the page
  INOUE Yusuke ( Daito-Ryu Aikijujutsu Kodokai ) - KONDO Katsuyuki ( Daito-Ryu Aiki Budo ) - MOCHIZUKI Minoru ( Yoseikan Budo )
  MORI Hakaru ( Daito-Ryu Aikijujutsu Takumakai ) - SASAMORI Takemi ( Onoha Itto-Ryu Kenjutsu ) - YASUNO Masatoshi ( Aikikai Honbu Dojo )
   
 • 50th DAITO-RYU AIKI BUDO DEMONSTATION
 •  
  DVD - 50th Daito-Ryu Aiki Budo Demonstration
  2005 - Colour - 70 min. - VUS - Aikido Journal - DVD
  On occasion of the 50th anniversary of Master TAKEDA Sokaku's death, 6 experts of different schools made a demonstration in October, 1992 in Nihon Budokan.
  To return at the top of the page
  KONDO Katsuyuki
   
 • DAITO-RYU AIKI-JUJUTSU - IKKAJO - Vol. 2
 •   DVD - Katsuyuki Kondo - Daito-ryu Aikijujutsu - Ikkajo - Vol. 2
   2005 - Colour - 52min. - VUS - Aikido Journal - DVD
  The continuation of the presentation of the basic principles of Daito-Ryu Aikijujutsu by KONDO Katsuyuki Master, instructor as a chief of Shimbukan Dojo in Tokyo.
  To return at the top of the page
  OKAMOTO Seigo
   
 • DAITO-RYU AIKI-JUJUTSU ROPPOKAI
 •  
  DVD - Seigo Okamoto - Daito-ryu Aikijujutsu Roppokai
  2004 - Colour - 47 min. - VUS - Aikido Journal - DVD
  A presentation of the Roppokai style by its founder OKAMOTO Seigo Shihan.
  To return at the top of the page
   
  ©ARZ - Academy of Ritsu Zen - Montreuil - France - 2000-2018 - All rights reserved - http://www.arz.asso.fr